"BÓJ O CZAPKĘ 

KPT. ANTONIEGO STAWARZA" 

III EDYCJA

 

 

 

 

Konkurs wiedzy historycznej o odzyskaniu niepodległości spod władzy zaborczej w 1918 r. przeznaczony dla młodzieży szkół średnich z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego jest organizowany przez:

 

 

 

Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2
barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków

 

we współpracy z:

 

Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Radą Dzielnicy XIII - Podgórze

Domem Kultury Podgórze

 

zapraszamy do udziału w:

 

KOMUNIKAT NR 1:

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie został przedłużony do dnia 23 września 2013 r. do godziny 23.30.

 

KOMUNIKAT NR 2:

Lista szkół, których zgłoszenia zostały przyjęte do udziału w Konkursie 

 

KOMUNIKAT NR 3:

Informacje o Egzaminie Konkursowym - I ETAP  - test

 

KOMUNIKAT NR 4:

WYNIKI I-go ETAPU KONKURSU

 

 

 

 

 

 

Cel konkursu:

 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Wolność dla Narodu Polskiego rozprzestrzeniła się po ziemiach zaboru austriackiego, a dalej rosyjskiego i niemieckiego wraz z telegramem rozesłanym z Krakowa w dniu 30. X. 1918 roku za sprawą młodego porucznika - Antoniego Stawarza, którego dokonania przypominane są za sprawą organizowanego konkursu. Zarówno on, jak i wiele innych postaci mających znaczenie dla historii lokalnej przywracają do pamięci i świadomości młodych ludzi organizatorzy konkursu

 

 

Informacja dla uczestników konkursu:

 

- W Konkursie mogą brać udział szkoły średnie, które prowadzą działalność oświatową na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
- Każda ze szkół ma prawo wystawić w Konkursie jeden zespół składający się z dwóch uczniów.

- W celu przygotowania się do Konkursu należy zapoznać się z podaną uprzednio literaturą przedmiotu obowiązkową (wymaganą do testu konkursowego) i uzupełniającą (wymagana do części ustnej Konkursu).


- Zgłaszanie zespołów z podaniem nazwy szkoły, nazwiska nauczyciela przygotowującego zespół oraz nazwisk uczniów startujących w Konkursie zgodnie z wymaganym wzorem przyjmowane będą na adres e-mail: bojoczapke@o2.pl do dnia 23 września 2013 r. (do godziny 23.30) z dopiskiem w temacie: “Konkurs 2013”
- Konkurs ma charakter olimpiady, która składa się z dwóch części: testu i egzaminu komisyjnego.

- Zespoły walczą o nagrodę, którą stanowi replika czapki kpt. Antoniego Stawarza
- Ogłoszenie wyników
nastąpi w dniu 31 października 2013 r. podczas corocznych uroczystości wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborców w 1918r.
- Organizatorzy przewidują nagrody indywidualne dla uczestników Konkursu, które zostaną wręczone w tym samym miejscu i czasie, co nagroda główna, ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki ufundowane przez partnerów konkursu.

 

Nagrody indywidualne:

 

Nagrodą główną w konkursie dla uczestników w ramach klasyfikacji indywidualnej są indeksy na dowolne studia prowadzone w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów i sponsorów konkursu.

 

Literatura konkursowa:

 

Obowiązkowa:

Franciszek Szymiczek: Walka o Śląsk Cieszyński 1914-1920, Komorów, 2010;  strony: 1 - 89

Maciej Kozłowski: Między Sanem a Zbruczem, Kraków, 1990; strony: 115 - 202

Piotr Łossowski: Zerwane Pęta, Warszawa, 1986

Janusz Nowak: Wieża wolności 1918, Kraków, 2008

Tomasz Idzikowski: Walki polsko ukraińskie w Przemyślu w 1918 roku (Wybór tekstów), Przemyśl, 2005

 

Uzupełniająca:

P. Chorążykiewicz, D. Karnas: Hureczko, Historia lotniska Twierdzy Przemyśl, Warszawa, 2009; strony: 35 - 70

Michał Klimecki: Lwów 1918-1919, Warszawa, 2011; strony: 58 - 194

Mieczysław Wrzosek: Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa, 1992; strony: 149 - 237

 

 

Harmonogram Konkursu „Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza” 2013

 

- lipiec/sierpień przygotowanie materiałów drukowanych, informacji prasowych i materiałów na stronach internetowych promujących Konkurs

 

- 1 września – opracowanie literatury konkursowej, umieszczenie informacji na stronie konkursu oraz przesłanie informacji do mediów
- 3 września – rozesłanie zaproszeń do udziału w konkursie
-
23 września – zamknięcie zgłoszeń do Konkursu
- 5 października – test konkursowy
- 19 października – egzamin komisyjny dla finalistów Konkursu
- 31 października – głoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 1. Przyjmuje się następujący harmonogram Konkursu:
  1. zgłaszanie zespołów przez szkoły – 23-09-2013r. do godziny 23:30
  2. egzamin testowy – 05-10-2013r., godzina 14:00
  3. egzamin komisyjny – 19-10-2013r., godzina 10:00
  4. gala konkursowa i ogłoszenie wyników – 31-10-2013r., godzina 12:00
 2. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczestników konkursu na stronie konkursowej zostanie opublikowana lista uczestników konkursu zawierająca: imię, nazwisko, nazwę szkoły, co będzie stanowiło potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Lista ta zostanie opublikowana najpóźniej na trzy dni od ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
 3. W przypadku nie uwzględnienia danego zgłoszenia na opublikowanej liście zgłaszający mają prawo zgłosić reklamację w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy uczestników konkursu, po tym terminie jakiekolwiek roszczenia nie będą uwzględniane.
 4. Zgłoszenie do udziału w konkursie musi być sporządzone według poniższego wzoru   i zawierać wszystkie wymagane dane:

 

Nazwa Szkoły

 

 

 

 

Typ Szkoły

(liceum, technikum, szkoła zawodowa)

 

Adres Szkoły

 

 

Województwo

 

 

 

Nauczyciel Prowadzący

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Imię

 

 

 

Nazwisko

 

 

 

e-mail

 

 

 

Nr telefonu

 

 

 

PESEL

ND

 

 

Klasa

ND

 

 

*ND - nie dotyczy 

 

 

 1. Zgłoszenia niepełne nie będą przyjmowane.
 2. Udział w egzaminach konkursowych mogą brać jedynie osoby uprzednio zgłoszone do konkursu po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej (inne dokumenty stwierdzające tożsamość nie będą uwzględniane).
 3. Organizator powiadamia uczestników drogą e-mail o przyjęciu zgłoszenia, czasie i miejscu przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu winni się stawić w wyznaczonym przez organizatora miejscu, w którym będą przeprowadzane egzaminy nie później niż 20 min przed wyznaczonym terminem.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu uczestnicy muszą zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem szczegółowy regulamin przeprowadzania egzaminu testowego oraz zastosować się do wszelkich wskazań porządkowych organizatora lub osób go reprezentujących podczas poszczególnych etapów konkursu.
 6.  Egzamin konkursowy składa się z dwóch części:
  1. I Etap: test mieszany z pytaniami pojedynczego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz otwartymi;
  2. II Etap: egzamin komisyjny składany przed pięcioosobową komisją, której skład zatwierdza organizator konkursu.
 7. W egzaminie komisyjnym udział biorą wyłącznie laureaci wyłonieni poprzez egzamin testowy.
 8. Lista uczestników II etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej do siedmiu dni od zakończenia I etapu Konkursu.
 9. Liczby punktów zdobyte w I i II etapie Konkursu sumują się i dają tym samym wynik indywidualny, wynik ogólny stanowi suma punktów zdobytych przez zespół wystawiony przez daną szkołę.
 10. Wyniki konkursu zostaną podane w dwóch kategoriach generalnej i indywidualnej.
 11. Klasyfikacja generalna dotyczy uczestniczących w konkursie szkół i będzie zależała od łącznej liczby punktów zdobytych przez dwóch uczestników wchodzących w skład danego zespołu.
 12. Klasyfikacja indywidualna dotyczy poszczególnych uczestników biorących udział w konkursie .
 13. W przypadku uzyskania przez uczestników Konkursu jednakowej liczby punktów uniemożliwiającego przyznanie którejkolwiek z nagród organizator może zarządzić „dogrywkę” w dniu gali konkursowej, o czym poinformuje zainteresowane osoby poprzez e-mail lub telefonicznie.
 14. W konkursie przewidziane są:
  1. nagroda główna w klasyfikacji ogólnej: dla najlepszego zespołu – w tym przypadku sumowane są punkty zdobyte przez każdego z uczestników konkursu należących do tego samego dwuosobowego zespołu reprezentującego dana szkołę
  2. nagroda główna w klasyfikacji indywidualnej: dla uczestników konkursu, którzy w klasyfikacji indywidualnej uzyskają trzy najlepsze wyniki ufundowano indeksy na studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  3. inne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu, przy czym mianem laureata konkursu określa się osoby, które wezmą udział w egzaminie komisyjnym
  4. organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania nagrody specjalnej
 15. Organizator konkursu  w przypadku stwierdzenia nie honorowego składania egzaminu testowego (ściągania lub utrudniania go innym uczestnikom) ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiego uczestnika z sali, gdzie będzie przeprowadzany egzamin włącznie z sankcją wykreślenia go z listy uczestników konkursu.
 16. Realizacja głównej nagrody w klasyfikacji indywidualnej będzie możliwa jedynie po zdaniu egzaminu maturalnego.
 17. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych               i relacjach dotyczących konkursu oraz potwierdzają akceptację Regulaminu Konkursu.

 

 

RELACJE Z PRZEBIEGU KONKURSÓW W LATACH UBIEGŁYCH:

 

2011

 

2012

 

 

 

ORGANIZATOR:

 

 

 

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PATRONATY HONOROWE:

 

 

 

 

PATRONATY MEDIALNE:

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT