STATUT

 

TRADYCYJNEGO ODDZIAŁU C. i K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No.2 BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW

PO ZMIANACH WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW W DNIU 10.V.2009.

 

 

   

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§1. Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków zwane dalej Stowarzyszeniem, jako stowarzyszenie ma osobowość prawną, zrzeszającym sympatyków tradycji oręża polskiego świadomych społecznego i kulturalnego znaczenia spuścizny minionych pokoleń walczących o odzyskanie niepodległości, jak również tradycji pokojowej współpracy między narodami Europy  a w szczególności należącymi w przeszłości do monarchii Austriacko – Węgierskiej.

 

§2. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej południowo-wschodniej części. Siedzibą władz stowarzyszenia są historyczne granice byłej twierdzy Kraków - fort Marszowiec No. 45 zlokalizowany na terenie gminy Zielonki, ul. Do Fortu 8

 

§3. Stowarzyszenie przyjmuje za swój struj reprezentacyjny krój i barwy artylerii fortecznej (jak w przepisach mundurowych armii austriacko – węgierskiej z 1910 roku z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§4. Celem działalności stowarzyszenia jest:

 

1.      kultywowanie tradycji żołnierzy służących w Mährisch – Galizisch k.u.k. Festungsartillerieregiment No. 2 Freiherr Eduard von Beschi i innych jednostkach artyleryjskich stacjonujących niegdyś w Krakowie w latach 1891 – 1939.

2.      opieka nad pomnikami, monumentami, tablicami pamiątkowymi związanymi z działalnością organizacji polskich i ruchem niepodległościowym na terenie byłego zaboru austriackiego oraz wybranymi cmentarzami wojennymi z lat 1914 – 1918

3.      kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży i wychowania w duchu poszanowania dla tradycji wojskowych, ze szczególnym uwypukleniem tradycji artyleryjskich

4.      upowszechnianie wiedzy teoretycznej oraz osiągnięć artylerii polskiej w odniesieniu do tradycji i historii podtrzymywanych przez współczesne jednostki Wojska Polskiego.

5.      podnoszenie i utrwalanie umiejętności praktycznych w zakresie sztuki artyleryjskiej  w oparciu o współprace z Wojskiem Polskim

6.      ochrona zabytków fortyfikacyjnych pozostałych po twierdzy Kraków

7.       budowa skansenu artyleryjskiego prezentującego historię artylerii fortecznej z przełomu XIX i XX w.

 

§5. Do osiągnięcia swoich celów stowarzyszenie dąży poprzez:

 

1.      organizowanie wystaw, odczytów, wycieczek i spotkań, indywidualnych i zbiorowych wyjazdów studialnych propagujących idee Stowarzyszenia,

2.      organizację inscenizacji bitew i imprez okolicznościowych mających na celu upamiętnienie czynu niepodległościowego oraz podtrzymanie tradycji wojskowych byłej twierdzy Kraków,

3.      publikacje wydawnictw, ćwiczenia i szkolenia

4.      odtwarzania, posiadania i korzystania z historycznych środków artyleryjskich używanych w Regimencie Artylerii Fortecznej No.2 i innych jednostkach, których tradycje są podtrzymywane przez członków stowarzyszenia.

5.      współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi organizacjami

6.      krzewienie idei współpracy międzynarodowej poprzez kontakty z podobnymi stowarzyszeniami zagranicznymi

7.       publiczne udostępnienie osobistych zbiorów kolekcjonerskich członków stowarzyszenia poprzez: wystawy, dynamiczne prezentacje

8.      co roku Stowarzyszenie dnia 6 XII przygotowuje uroczystości Święta Regimentu w wybranym do tego celu miejscu położonym na terenie byłej Twierdzy Kraków, gdzie jest celebrowany ogień artyleryjski na pamiątkę odparcia wojsk rosyjskich spod Krakowa w 1914 roku

 

§6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników będących członkami stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§7. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby uznające cele stowarzyszenia, popierające działalność i pragnące służyć jego rozwojowi.

 

§8. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1.      zwyczajnych, którymi mogą być pełnoletni obywatele polscy korzystający w pełni  z praw publicznych lub osoby nieletnie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2.   honorowi, którymi mogą być obywatele polscy oraz obywatele innych państw

 

§9. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Głównego po przedstawieniu opinii polecającej dwóch członków stowarzyszenia.

 

§10. Członek zwyczajny ma prawo:

1.      wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia

2.      korzystać z pomocy stowarzyszenia przy rozwijaniu swoich zainteresowań zgodnie ze statutem stowarzyszenia

3.      uczestniczyć w przygotowaniu imprez organizowanych przez stowarzyszenie

4.      używać stopni i odznak przyznanych mu przez stowarzyszenie

5.      pkt. 1 nie ma zastosowania w przypadku niepełnoletnich członków stowarzyszenia

 

§11. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1.      przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia

2.      brać czynny udział w realizacji celów stowarzyszenia

3.      regularnie opłacać składki członkowskie

4.      w ciągu roku zaopatrzyć się w tradycyjny strój obowiązujący w stowarzyszeniu zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi przez władze stowarzyszenia.

5.      pkt. 3 nie ma zastosowania w przypadku niepełnoletnich członków stowarzyszenia

 

§12. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

1.      dobrowolne wystąpienie

2.      skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego na skutek

a. nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz stowarzyszenia

b. działanie na szkodę stowarzyszenia

c. nieopłacenie składek członkowskich przez okres powyżej 6-miesięcy pomimo udzielonych upomnień

3.      utratę zdolności do czynności prawnych lub śmierć.

 

§13. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju stowarzyszenia i propagowanych przez nie idei

 

§14. Członek honorowy ma prawo:

1.      uczestniczyć we wszystkich działaniach stowarzyszenia

2.      uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym

 

§15. Członkowie honorowi mają obowiązek dbać o dobre imię stowarzyszenia

 

§16. Członkostwo honorowe wygasa przez

1.      dobrowolne zrzeczenie się

2.      pozbawienie tej godności uchwałą Zarządu Głównego

 

§17.

1.      Członkom stowarzyszenia zabrania się propagowania idei militarystycznych, wodzowskich, które są zakazane poprzez ustawodawstwo polskie

2.      Stowarzyszenie ma charakter apolityczny jest niezwiązane z jakąkolwiek partią polityczną i organizacją o charakterze politycznym

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

 

§18. Władzami naczelnymi są:

1.      Walne Zebranie Regimentu

2.      Walne Zgromadzenie Delegatów

3.      Zarząd Główny

4.      Główna Komisja Rewizyjna

 

§19. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 5 lat, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz

 

§20. Wybory wszystkich władz stowarzyszenia i delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym

 

§21. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz, chyba, że szczegółowe przepisy statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

Walne Zebranie Regimentu

 

§22. Walne Zebranie Regimentu jest zwoływane co roku przez Zarząd Główny w 4 kwartale roku kalendarzowego, jednak nie później niż 10 dni przed dniem 6 XII.

 

§23. Udział w Walnym Zebraniu Regimentu biorą:

1.      z prawem głosowania – pełnoletni członkowie zwyczajni stowarzyszenia

2.       bez prawa głosu – członkowie honorowi i niepełnoletni członkowie zwyczajni

 

§24. Walne Zebranie Regimentu wybiera delegatów na Walne Zebranie Delegatów w liczbie 8 delegatów

 

§25. Kandydaci na delegatów są zgłaszani podczas Walnego Zebrania Regimentu. Po zgłoszeniu kandydata następuje głosowanie tajne, które większością głosów akceptuje daną osobę lub ją odrzuca. Procedura jest powtarzana do momentu wybrania 8 delegatów.

 

§26. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów trwa trzy miesiące

 

§27. Walne Zebranie Regimentu zwołuje Zarząd Główny. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Regimentu Zarząd zawiadamia delegatów przynajmniej na 7 dni przed terminem drogą listowną lub elektroniczną.

 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów

 

§28. Walne Zgromadzenie Delegatów

1.      jest najwyższą władzą stowarzyszenia

2.      zwyczajne jest zwoływane co roku przez Zarząd Główny w dniu 6 XII – będącym dniem święta Regimentu Artylerii Fortecznej No.2…” lub w ciągu trzech tygodni po  6 XII każdego roku

3.      Walne Zebranie Delegatów ma charakter sprawozdawczy a co pięć lat wyborczy

4.      Walne Zebranie Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne

 

§29. Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą:

1.      z prawem głosowania – delegaci wybrani przez Walne Zebranie Regimentu

2.      z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani na delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz członkowie honorowi

 

§30. Walne Zgromadzenie Delegatów:

1.      rozpatruje sprawozdanie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

2.      Wybiera Władze Stowarzyszenia

a.       Zarząd Główny: prezesa oraz czterech członków

b.      Główną Komisję Rewizyjną (w liczbie 3 członków)

3.      uchwala zmiany statutu

4.      ustala wysokość składek członkowskich

5.      podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad

6.      decyduje w sprawach dotyczących rozwiązania stowarzyszenia

 

§31. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenie Delegatów Zarząd zawiadamia delegatów przynajmniej na 7 dni przed terminem drogą listowną lub elektroniczną.

 

§32. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może odbyć się w każdym czasie  w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jest zwoływane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy albo na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§33. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Delegatów biorą delegaci zwołani na ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w/g zasad określonych w §28.

 

 

Zarząd Główny

 

§34. Zarząd główny jest nazywany zwyczajowo Sztabem Regimentu

 

§35. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

1.      prezes, zwany zwyczajowo Komendantem

2.      1-szy wiceprezes, zwany zwyczajowo Szefem Sztabu

3.      2-gi wiceprezes, zwany zwyczajowo Zastępcą Szefa Sztabu

4.      skarbnik, zwany zwyczajowo Szefem Rachuby

5.      sekretarz, zwany zwyczajowo Szefem Archiwum

 

§36. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na kwartał, w pierwszym miesiącu rozpoczynającym dany kwartał kalendarzowy lub częściej według potrzeb.

 

§37.Zarząd Główny ma prawo dokonać zmian w składzie Zarządu Głównego do dwóch członków bez potrzeby zwoływania walnego zebrania delegatów w przypadku:

1.      wygaśnięcia członkostwa zwyczajnego przez członka Zarządu Głównego

2.      rezygnacji z funkcji członka Zarządu Głównego

3.      w przypadku niemożności pełnienia przez niego danej funkcji

 

§38. Zmiany, o których mowa w §37. dokonują się przez głosowanie tajne członków Zarządu Głównego

 

§39. Zarząd Główny wybiera spośród swego grona: sekretarza, skarbnika, dwóch wiceprezesów

 

§40. Zarząd Główny określa kierunki działania stowarzyszenia na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów – w szczególności:

1.      określa roczne zadania dla stowarzyszenia

2.      zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów raz na rok, a raz na pięć lat Walne- Wyborcze Zgromadzenie Delegatów

3.      przygotowuje wnioski na Walne Zgromadzenie Delegatów

4.      rozpatruje i rozstrzyga odwołania od rozkazów Zarządu Głównego

5.      kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia

6.      wykonuje uchwały i postanowienia Walnego Zgromadzenia Delegatów

7.      reprezentuje na zewnątrz stowarzyszenie

8.      decyduje o przyjmowaniu i skreślaniu członków stowarzyszenia

9.      w uzasadnionych przypadkach decyduje o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek członkowskich na określony czas wybranych członków

10.  powierza określonym członkom wykonanie określonych zadań statutowych

11.  określa potrzeby finansowe, zatwierdza sprawozdania budżetowe oraz zarządza majątkiem i dysponuje funduszami stowarzyszenia

12.  decyduje o nabyciu lub zbyciu nieruchomości

13.  rozpatruje i rozstrzyga wnioski członków stowarzyszeni w sprawach spornych i może wymierzyć następujące kary:

a.       napomnienia

b.      nagany

c.       zawieszenia w prawach członka na okres 3 miesięcy do jednego roku lub wykluczenia

14.  składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów z działalności stowarzyszenia

15.  ustala przepisy wewnętrzne nie objęte statutem

 

§41. Uchwały Zarządu Głównego mają formę rozkazów i nabierają mocy po podpisaniu przez przynajmniej trzech spośród pięciu członków Zarządu Głównego.

 

§42.Odwołanie od rozkazów Zarządu Głównego składa się w terminie jednego miesiąca do Zarządu Głównego za pośrednictwem Głównej Komisji Rewizyjnej, która opiniuje odwołania.

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§43. Główna Komisja Rewizyjna jest zwyczajowo zwana Komisją

 

§44.

1.      Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona przewodniczącego

2.      w przypadku wygaśnięcia członkostwa zwyczajnego lub rezygnacji z funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny z własnej inicjatywy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem uzupełnienia składu Głównej Komisji Rewizyjnej do pełnej liczby 3 członków

 

§45. Główna Komisja Rewizyjna

1.      kontroluje przynajmniej raz w roku całokształt działalności stowarzyszenia, a w szczególności gospodarkę finansową i sporządza protokół pokontrolny

2.      składa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz wnioski

3.      wnioskuje o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego

4.      składa wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów  z podaniem przyczyn i porządku obrad

5.      opiniuje odwołania od decyzji Zarządu Głównego

 

§46. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji                              w stowarzyszeniu

 

 

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

 

§47. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze

 

§48. Do realizacji zadań statutowych stowarzyszenie posiada fundusze, które składają się z:

1.      składek członkowskich

2.      wpływów z działalności statutowej oraz imprez celowych organizowanych na rzecz stowarzyszenia

3.      dochodów z majątków stowarzyszenia

4.      dotacji, zapisów, darowizn, ofiarności publicznej

 

§49.

1.      Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni:

Prezes – jednoosobowo lub trzech innych członków Zarządu Głównego - łącznie,

2.      Do zaciągania zobowiązań niemających charakteru majątkowego w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni: Prezes – jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu Głównego - łącznie,

 

§50. Uprawnienia, o których mowa w §49. pkt. 1 mogą być przeniesione odpowiednio przez Zarząd Główny na inne osoby w zakresie powierzonych im funkcji.

 

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

 

§51. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego Zgromadzenia Delegatów powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów

 

§52. Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów powziętej co najmniej większością ¾ głosów w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby delegatów

 

§53. W razie powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów o rozwiązaniu stowarzyszenia zebranie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację

 

§54.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków i odznak, stopni zgodnie   z obwiązującymi w tym zakresie przepisami i wewnętrznymi regulaminami i postanowieniami.

 

§55. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia majątek jego zostanie zbyty a uzyskane w ten sposób środki będą przekazane na cel społeczny określony przez komisję likwidacyjną.

 

 

 

 

 

POWRÓT