Z DZIEJÓW STOWARZYSZENIA

 

TRADYCYJNY ODDZIAŁ C. K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No 2 BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW

 

    Historia 2-go c. i k. Regimentu Artylerii Fortecznej rozpoczyna się ponownie w dniu 21 września 1996 roku powołaniem stowarzyszenia historyczno-kulturalnego "Tradycyjny Oddział C.K. Regimentu Artylerii Fortecznej No.2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków". Stowarzyszenie przyjęło sobie za cel kultywowanie pamięci polskich żołnierzy w armii austriackiej oraz wszystkich jednostek bezpośrednio wywodzących się z Reg. Art. Fort. Nr 2. Tradycyjny Oddział zorganizował szereg imprez kulturalnych, a w tym:

 

- I, II i III Europejskie Spotkania Historycznych Oddziałów Wojskowych - Kraków 1997, w 1998 połączone z 80 rocznicą pierwszej poczty lotniczej Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów (odbywały się w Wiedniu i Krakwie)  i w 2000 połączone z obchodami wyzwolenia Krakowa z rąk zaborczych,

Pamiatkowa karta pocztowa ze stemplami i znaczkiem Kancelarii Wojskowej z Wiednia.

 

- jest pomysłodawcą corocznej zmiany warty pod Wieżą Ratuszową z okazji odzyskania Krakowa z rąk zaborczych w dniu 31 października, zmiana została zainicjowana w 1996 roku,

 

- od 1998 roku w dniu 31 października organizował uroczystości pod pamiątkową tablicą znajdującą się w miejscu dawnych koszar regimentu - obecny Plac Niepodległości, podczas których po odegraniu tradycyjnego sygnału artyleryjskiego podnoszono biało-czerwoną flagę na znak wyzwolenia spod władzy zaborczej, a następnie składano wieniec i oddawano salwę honorową z prezentowanych dział,

 

- święto regimentu w dniu 6 grudnia - uroczysta celebracja ognia artyleryjskiego (obchodzone od 1999 roku), podczas której odbywa się tradycyjne pasowanie nowych członków stowarzyszenia,

 

- w roku 1999 ufundował i wybudował pomnik na cmentarzu wojennym z lat 1914 - 1918 w Łagiewnikach, odsłonięcia dokonał gen bryg. Bronisław Kwiatkowski Szef Sztabu 2-go Korpusu Powietrzno - Zmechanizowanego, a poświęcił ks. pr. Marian Bułka. W uroczystości wzięło udział kilkunastu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce reprezentującego następujące państwa: Austrię, Węgry, Włochy, Serbię, Chorwację, Słowenię, Litwę, Ukrainę i Rosję. Do uczestników tego podniosłego wydarzenia słowo pisane skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski.

 

    Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest współpraca z wojskiem, dzięki której jego członkowie mogli brać udział w szkoleniach wojskowych oraz w ćwiczeniach artyleryjskich na poligonach. Zwieńczeniem współpracy było w dniu 7 stycznia 2001 roku wręczenie Tradycyjnemu Oddziałowi przez płk Andrzeja Marciniaka sztandaru ufundowanego przez społeczność Krakowa. Sztandar został poświęcony w Katedrze na Wawelu podczas uroczystej mszy Świętej, a następnie wręczony na Rynku Głównym. Rodzicami chrzestnymi byli Alicja Jaskółowska i prof. Marian Zgórniak. Fakt ten jest tym istotniejszy, że aby otrzymać sztandar dana jednostka musi się zasłużyć, zwyczaj ten jest honorowany od wieków w Wojsku Polskim i innych armiach. Akt fundacyjny został podpisany przez fundatorów po wbiciu w drzewce pamiątkowych gwoździ i brzmiał następująco:

 

AKT FUNDACYJNY

 

POMNI HISTORYCZNYCH TRADYCJI I OBOWIĄZKÓW

PŁYNĄCYCH Z WIERNOŚCI DLA DZIEDZICTWA NASZYCH DZIADÓW

I PRADZIADÓW SŁUŻĄCYCH W RÓŻNYCH ARMIACH

POSTANOWILIŚMY UFUNDOWAĆ SZTANDAR,

KTÓRY ZOSTANIE WRĘCZONY

TRADYCYJNEMU ODDZIAŁOWI

C. K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2

BARONA EDWARDA VON BESCHI - TWIERDZA KRAKÓW.

WIERZYMY GŁĘBOKO, ŻE SZTANDAR TEN ZAWSZE BĘDZIE ZNAKIEM

WIERNOŚCI I PRZYWIĄZANIA DO TRADYCJI, JAK TEŻ WYRAZEM

UMIŁOWANIA SPUŚCIZNY NARODOWEJ.

NIECH POD TYM SZTANDAREM ZAWSZE GROMADZĄ SIĘ LUDZIE

ZŁĄCZENI WSPÓLNYM DĄŻENIEM DO PODTRZYMANIA WIĘZI

MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ,

KULTYWOWANIA STARYCH ARTYLERYJSKICH ZWYCZAJÓW,

ZACHOWANIA W PAMIĘCI ŻOŁNIERSKIEGO TRUDU I KRWI PRZELANEJ

NA WSZYSTKICH FRONTACH I i II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

 

Następnie zgodnie z ceremonią zostały przybliżone zasługi bojowe Regimentu Artylerii Fortecznej nr 2 i odczyny akt wręczeni sztandaru, po którym nastąpiło jego wręczenie.

 

AKT WRĘCZENIA

 

W DOWÓD UZNANIA ZASŁUG

TRADYCYJNEGO ODDZIAŁU

C. K. REGIMENTU ARTYLERII FORTECZNEJ No. 2

BARONA EDWARDA VON BESCHI

 - TWIERDZA KRAKÓW.

WRĘCZAM TEN SZTANDAR

Z NADZIEJĄ, ŻE ZAWSZE LUDZIE,

KTÓRZY BĘDĄ SIĘ POD NIM GROMADZIĆ

WIERNI BĘDĄ TRADYCJOM ARTYLERYJSKIM

A PRZEDE WSZYSTKIM NIGDY NIE ZAPOMNĄ

O SWOICH KORZENIACH

I

OJCZYŹNIE

 

 

 

    Nieodłącznym elementem wyróżniającym Stowarzyszenie są noszone mundury historyczne tj. mundury paradne i polowe artylerii austriacko-węgierskiej z lat 1891 - 1918 oraz mundury artylerii polskiej według wzoru 1917, które noszono w Wojsku Polskim do 1920 roku. Zgodnie z decyzją zarządu Stowarzyszenia każdy członek jest zobowiązany w przeciągu roku zaopatrzyć się w austriacki mundur polowy wraz z oporządzeniem. Mundur paradny austriacki oraz polski Wz 1917 są mundurami uzupełniającymi.

 

    Regiment brał udział w szeregu imprezach zagranicznych - w tym rekonstrukcjach bitew z lat 1914-1918, jest powszechnie doceniany i ma sporo przyjaciół wśród jednostek historycznych w całej Europie.

    Kolejnym wyróżnikiem są posiadane repliki historycznych dział, a w tym armaty polowej Wz 1863, miotacza min Wz 1916 oraz miotacza granatów Wz 1916, których Stowarzyszenie używa podczas uroczystości do oddania strzałów honorowych oraz ćwiczeń i strzelań bojowych.

    Stowarzyszenie ma charakter elitarny, w związku, z czym liczba członków jest ograniczona do dwóch baterii oraz pododdziałów: oświetleniowego, balonowego i łączności. Każdy kandydat na członka zanim zostanie przyjęty musi przejść okres stażu trwający jeden rok. Następnie może zostać przyjęty lub odrzucony. Do grona krakowskich historycznych artylerzystów zaliczają się głównie pasjonaci ceniący tradycję i szanujący pamiątki przeszłości niezależnie od wyznawanych poglądów i zajmowanej pozycji społecznej.

 

Przy karabinie maszynowym Schwarzlose Wz 1907/12.

POWRÓT